Haʹŋǩǩõstuåimmjummuš

Mij ââʹnnmest lie kueʹhtt kõskksaž haʹŋǩǩõsteäggtõõzz kanaal puäʒʒjieʹllemvueʹjj ooudâsviikkma. Nuʹbb lij EU vueiʹtlvâsttam ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõstuåimmjummuš, koon vaaʹrid ooʒʒât täujja ELY-kõõskõõzzi pääiʹǩ. Täk teäggtemkääiv lie tobddum iiʹjji mieʹldd EU raajâsfonddân, mâʹte EMOTR (mäddtääl stuʹvrrjem- da tuärjjõsfondd), ESR (sosiaalfondd), EAKR (vuʹvddooudâsviikkâmfondd) da Euroopp jânnamvuuʹd ooudâsviikkmõõžž mäddtäällfondd. Meeraikõskksaž haʹŋǩǩõõzz lie vaʹstteeinalla Interreg-, TACIS- da Kolarctic-prograamm.

Nuʹbb kõskksaž teäggtemkanaal lij mädd- da meäʹcctäällministeria Mäddtäälltällõõzz ooudâsviikkâmfondd (MAKERA). Makera-haʹŋǩǩõõzz lie luând peäʹlest jieʹllemvuâkka õhttneei čiõlǥtõõzz da tuʹtǩǩummuž.

 

Puäʒʒtääll lij äuʹǩǩääm pukid peäggtum foondid 2000-lååǥǥast. Tueʹǩǩen lie nuʹtt kuttlo õhttõõzz mieʹttvaikktõõzzin čõõđ vikkum EU-vueʹssteäggtemvuâlaž ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõssâd, pâʹjjel lååi MAKERA teäggtam tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõssâd da muäʹddlo jeeʹres teäggtõõzz veäkka čõõđ vikkum haʹŋǩǩõssâd.

Haʹŋǩǩõstuåimmjummuž altteeš 2000-lååǥǥ vaajteeʹn kolmm väʹlddliinj pääiʹǩ. Täk leʹjje puõccu vueʹǯǯ smavv-valmštummuš, puäʒʒtäällmaatkčummuš da ATK. Ânnʼjõžääiʹj Paalǥâskooʹddi õhttõõzz haʹŋǩǩõskaartâst lie 12 linnjâd, ko oouʹdbi lââʹssen haʹŋǩǩõstuåimmjummuž kõõskõʹsse lie kaggum škoouʹlʼjummuš, kvaliteʹtt, lââʹsspoortummuš, meeraikõskksaž õhttsažtuâjj, nääuʹd, puäʒʒpääʹrt da mäddâânnmõš.

Krååvnõs arvvlõõzz mieʹldd haʹŋǩǩõõzzi ååʹblǩest puäʒʒjieʹllemvuõʹjji ooudâsviikkma õnnum teäʹǧǧmieʹrr lij sõrgg 10 miljoon euʹrred. Haʹŋǩǩõsvaaʹri veäkka lie pâsttam teʹstteed, ooudâsviikkâd da škoouʹlʼjed – põõššâd ouddnummuž mieʹldd.