Alakitka

Puäʒʒeeʹžžed: Oikarainen Jalmari
Teʹlfon: +358 40 965 0596
Neʹttpååʹšt: alakitkanplk@gmail.com

42_alakitka

Dommkåʹdd: Kuusamo
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 175,9 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 600
Puäʒʒvuäʹmsteei: 38

Alakitka paalǥâskåʹdd kooll Kuusamo miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Kuusamo gåårad tâʹvv-vuuʹdest. Paalǥâskåʹdd rajjan nuõrttjest Ruõššjânnam riikkraʹjje, saaujâst Oivanki, viõsttrest Tolva da tââvast Salla paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 24,6 % lie riikkjânnam da 75,4 % privattjânnam.. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij Oulanka meermeäʹcc, kååʹtt staanad lâppjânnmi seillmõõžž paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Lââʹssen paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij Sukeri luâttmuõrrkaardâs. Ruõššjânnam õõldâsvuõtt diõtt paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie jiânnai nääuʹd.

Pikalõsääid lie õhttsiʹžže nellj. Rytinkist lij pikalõsääid õhttvuõđâst poortemäidd še, koʹst puõccid vuäitt tuõʹllʼjed da poorted taarbšeʹmmen väʹǯǯelvuõđitaa. Jäkälämutkaaʹje lij rajjum ođđ pikalõsäidd 2010.

Paalǥâskååʹdd õhtt oʹdinakai sijdd lij Käylä. Seämmanalla Vuotunkist lij aazztõõzz še. Luâmm- da âsttääiʹj aazztõõzz paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie jiânnai. Vueʹssneeʹǩǩ jälste väʹlddvueʹzzest Käylä tällõsvuuʹdest. Måtam puäʒʒoummu jälste Kuusamo kuvddlõõzzâst da jeeʹres gåårad siidin.