Hossa-Irni

Puäʒʒeeʹžžed: Väisänen Urho
Teʹlfon: 040 569 6592
Neʹttpååʹšt: hossairni.paliskunta@gmail.com

44 Hossa Irni

Dommkåʹdd: Suomussalmi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 3 087,4 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 3 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 71

Hossa-Irni paalǥâskåʹdd kooll Kuusamo miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Kuusamo gåårad, Taivalkoski da Suomussalmi kooʹddi vuuʹdest. Paalǥâskåʹdd rajjan nuõrttjest Ruõššjânnam riikkraʹjje, saaujâst Näljänkä, viõsttrest Taivalkoski da tââvast Akanlahti da Kallioluoma paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 50,5 % lie riikkjânnam da 49,5 % privattjânnam.. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie mäŋgg Naturaaʹje õhttneei suõjjlemvuuʹd. Jäänmõsân miârkteei suõjjlemvuuʹd lie Martinselkonen, Hossa luâđastjååʹttemvuʹvdd da Romevaara.

Paalǥâskååʹddest jie leäkku cõggâmääid da kuäivvam- da palggâmpaaiʹǩi kõskkääid. Pikalõsääid lie õhttsiʹžže ååuʹc. Vueʹzzest ǩiiddõs ääidain lie poortemääid še, koin puõccid vuäitt tuõʹllʼjed da poorted taarbšeʹmmen väʹǯǯelvuõđitaa.

Aazztõs lij nâânas paalǥâskååʹdd tâʹvv-vueʹzzin Iijoki čäʹccõõzz paaldâst. Seämmanalla aazztõõzz lij jiânnai Kianna čäʹccõõzz paaldâst. Šuurmõs aazztum siid lie Hossa, Ruhtinansalmi da Teeriranta. Vueʹssneeʹǩǩ jälste jäänmõsân Suomissalmist Hossa pirrõõzzâst.