Kallioluoma

Puäʒʒeeʹžžed: Härmä Heikki
Teʹlfon: 040 540 9381
Neʹttpååʹšt: heikkiporo@gmail.com

45 Kallioluoma

Dommkåʹdd: Kuusamo
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 576,8 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 300
Puäʒʒvuäʹmsteei: 42

Kallioluoma paalǥâskåʹdd kooll Kuusamo miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Kuusamo gåårad saujjvueʹzzest. Paalǥâskåʹdd rajjan nuõrttjest Ruõššjânnam riikkraʹjje, saaujâst Hossa-Irni, viõsttrest Akanlahti da tââvast Oivanki paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 20,1 % lie riikkjânnam da 79,9 % privattjânnam. Paalǥâskååʹdd luõʹddai väʹlddčuâǥǥas 5, kååʹtt jueʹǩǩ paalǥâskååʹdd palggâm- da kuäivvam- da jååʹttemvuuʹd kueʹhtten vuâssa. Vuäʹmm mieʹcci suõjjlemvuuʹd da jeäʹǧǧsuõjjlemvuuʹd käunnʼje palggâz vuuʹdest. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie mueʹdd lâuʹŋŋjieʹǧǧ, leša tõi raajjâm häiʹtt puäʒʒtallu ij leäkku šurr.

Paalǥâskååʹddest lie ååuʹc ǩiiddõs äiddad. Puõcci šeeʹllemääid lie vitt. Vueʹssniiʹǩǩin lie jiiʹjjez ääid. Šâddeemjânnmi suõjjeem diõtt lie rajjum šâddeemääid pukid täälaid, što puõccu jie kuäiv leʹbe paalǥ toʹben.

Aazztõõzz lij pirr palggâz vuuʹd, jõs jeäʹt vääʹld lokku nuõrttvueʹssid. Âsttääiʹj põõrt lie lâssnam samai samai jiânnai. Vueʹssneeʹǩǩ jälste pirr paalǥâskååʹdd. Šuurmõs vueʹss palggâz puäʒʒoummin lie mäddvuäʹmsteei. Tääl lie mädd-, meäʹcc- da puäʒʒtääl.