Kolari

Puäʒʒeeʹžžed: Satta Mika E.
Teʹlfon: 0400 231 710
Neʹttpååʹšt: mika.e.satta@gmail.com

32 Kolari

Dommkåʹdd: Kolari
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 998,8 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 600
Puäʒʒvuäʹmsteei: 66

Kolari paalǥâskåʹdd kooll viõsttâr miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Kolari kååʹdd vuuʹdest. Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Muonio, nuõrttjest Alakylä da Jääskö, saaujâst Palojärvi da Orajärvi paalǥâsooʹddid da viõsttrest väʹlddkååʹdd raʹjje.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 60,4 % lie riikkjânnam da 39,6 % privattjânnam. Palggâz tâʹvv-vueʹzzest lij Teuravuoma – Kivijärvenvuoma jeäʹǧǧsuõjjlemvuʹvdd. Ruʹvddčuâǥǥas Torniost Kolariiʹje jåått paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Võl tän poodd jååttlõkmeäʹr jie leäkku vaarr puäʒʒtallu. Jõs kuuitâǥ Pajala da Kolari kuåivvsid ääʹveet, jååttlõkmieʹrr ruʹvddčuâkksest šorran määŋgǩeârddsen.

Paalǥâskååʹdd vääžnʼjummuz pikalõspääiʹǩ lie Kukkarolaki, Karkulainen, Karjalainen, Rantalehto, Vuolittaja, Ylinenvaara, Ruostevaara, Ruokovaara, Hinttarova, Kaivoslaki da Otosmaa. Paalǥâskåʹdd lij äidduum saujj- da viõstârvueʹzzin palggâm- da kuäivvam- leʹbe raajjääidain. Siid, koid palggâz vuuʹdest vuäitči peäggted lie Kolari, Vaattojärvi da Sieppijärvi. Puäʒʒoummu jälste pirr paalǥâskååʹdd.