Kollaja

Puäʒʒeeʹžžed: Oinas-Panuma Lauri
Teʹlfon: 040 765 4210
Neʹttpååʹšt: lauri.oinaspanuma@gmail.com

Kollajan paliskunta (nro 54)

Dommkåʹdd: Pudasjärvi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 160,6 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 100
Puäʒʒvuäʹmsteei: 71

Kollaja paalǥâskåʹdd kooll Pudasjärvi miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Pudasjärvi, Oulu gåårad vuuʹdest. Kiiminki da Kollaja paalǥâskååʹdd lie vaaldšemvuõđlânji jiiʹjjesnallšem paalǥâskååʹdd. Tõk lie håiddam puõcceez õõutsââʹjest obb paalǥâskåʹddriâšldõõǥǥ åårram ääiʹj. Takai mainstummšest mainstet täujja Kiiminki-Kollaja paalǥâskååʹddest.

Kollaja paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Oijärvi da Ikonen, nuõrttjest Pudasjärven Livo da Pudasjärvi da saujj-vuärjjlest Kiiminki paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 39,8 % lie riikkjânnam da 60,2 % privattjânnam. Väʹlddčuâǥǥas 20 Oulu-Kuusamo jåått paalǥâskååʹdd čõõđ.

Paalǥâskååʹddest lie ââʹnnmest vitt ǩiiddõs čõhččpikalõsääid: Pikkula, Huiska, Säynäjäkangas, Siliäkangas da Vengasvaara.

Paalǥâskååʹdd šuurmõs siid lie Tannila, Jakkukylä da Panuma. Väʹlddveärlaž puäʒʒhoiʹddjeeʹji põrttåårrmõõžž lie väʹlddvueʹzzest šiõǥǥ da puäʒʒoummu jälste jõnn vueʹzzest pååđjälstemvuuʹdest.