Lappi

Puäʒʒeeʹžžed: Hirvasvuopio Nilla
Teʹlfon: 040 017 3385
Neʹttpååʹšt: nilla.hirvasvuopio@hotmail.com

21 Lappi

Dommkåʹdd: Suäʹđjel
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 4 559,1 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 8 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 146

Lappi paalǥâskåʹdd kooll Suäʹđjel miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Suäʹđjel kååʹdd tâʹvv-vueʹzzest da uʹcc vueʹzz lie Aanar da Suõvvkuõšk kooʹddi beäʹlnn.

Paalǥâskååʹdd raaj lie tââvast Sallivääʹr, Pääʹnntuõddâr da Âʹvvel paalǥâskooʹddivuiʹm, nuõrttjest Ruõššjânnam raajâst, ooʹbbdneeʹǩǩest Ǩeeʹmm-Sompio, saaujâst Oraniemi da Sattasniemi da nuõrttjest Kuivasalmi paalǥâskooʹddivuiʹm.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 94,2 % lie riikkjânnam da 5,8 % privattjânnam.