Näljänkä

Puäʒʒeeʹžžed: Heikkinen Jari
Teʹlfon: 040 020 2003
Neʹttpååʹšt: jarih200@gmail.com

Näljänkä plk (nro 56)

Dommkåʹdd: Suomussalmi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 880,8 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 53

Näljänkä paalǥâskåʹdd kooll Kainuu miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Suomussalmi da Puolanka kooʹddi vuuʹdin. Paalǥâskåʹdd rajjan nuõrttjest Ruõššjânnam raʹjje, saaujâst Halla, viõsttrest Pintamo da tââvast Taivalkoski da Hossa-Irni paalǥâskooʹddid

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 54,1 % lie riikkjânnam da 45,9 % privattjânnam. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Naturaaʹje kuulli suõjjlemvuuʹd. Täk vuuʹd jie puk leäkku vuʹvddšorrâdvuõđ peäʹlest veeidas, leša räʹjje kuuitâǥ vääžnai vueʹzz täʹlvvkuäivaspaaiʹǩin. Cõggâmääid da kuäivvam- da palggâmääid jie leäkku. Pikalõsääid palggsest lie kolmm. Paalǥâskååʹddest lij ââʹnnmest Kotvala ǩeʹddäʹhttempääiʹǩ da pikalõsääid õhttvuõđâst poortemäidd.

Puolanka ceerkavsijdd lij aivv paalǥâskååʹdd saujjraajâst. Paalǥâskååʹdd tâʹvv-vueʹzzest aazztõõzz lij Näljänkä siid vuuʹdest Suomussalmi kååʹddest. Väʹlddvueʹss Näljänkä palggâz vueʹssniiʹǩǩin jälste Puolanka ceerkavsiidâst, Joukokylä, Suolijärvi di Näljänkä siidin.