Näljänkä

Puäʒʒeeʹžžed: Räisänen Jorma
Teʹlfon: 0400 399 398
Neʹttpååʹšt: jorma.raisanen@outlook.com

Näljänkä plk (nro 56)

Dommkåʹdd: Suomussalmi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 880,8 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 57

Näljänkä paalǥâskåʹdd kooll Kainuu miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Suomussalmi da Puolanka kooʹddi vuuʹdin. Paalǥâskåʹdd rajjan nuõrttjest Ruõššjânnam raʹjje, saaujâst Halla, viõsttrest Pintamo da tââvast Taivalkoski da Hossa-Irni paalǥâskooʹddid

Paalǥâskååʹdd mäddvuuʹdest lie riikk vuäʹmstummšest 65 % da privaatt vuäʹmstummšest 35 %. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Naturaaʹje kuulli suõjjlemvuuʹd. Täk vuuʹd jie puk leäkku vuʹvddšorrâdvuõđ peäʹlest veeidas, leša räʹjje kuuitâǥ vääžnai vueʹzz täʹlvvkuäivaspaaiʹǩin. Cõggâmääid da kuäivvam- da palggâmääid jie leäkku. Pikalõsääid palggsest lie kolmm. Paalǥâskååʹddest lij ââʹnnmest Kotvala ǩeʹddäʹhttempääiʹǩ da pikalõsääid õhttvuõđâst poortemäidd.

Puolanka ceerkavsijdd lij aivv paalǥâskååʹdd saujjraajâst. Paalǥâskååʹdd tâʹvv-vueʹzzest aazztõõzz lij Näljänkä siid vuuʹdest Suomussalmi kååʹddest. Väʹlddvueʹss Näljänkä palggâz vueʹssniiʹǩǩin jälste Puolanka ceerkavsiidâst, Joukokylä, Suolijärvi di Näljänkä siidin.