Narkaus

Puäʒʒeeʹžžed: Petäjäjärvi Antero
Teʹlfon: 0400 151 988
Neʹttpååʹšt: antero.petajajarvi@gmail.com

34 Narkaus

Dommkåʹdd: Ruäʹvnjargg
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 462,5 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 74

Narkaus paalǥâskåʹdd kooll Nuõrttǩeeʹmmjooǥǥ miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Ruäʹvnjaarǥ gåårad di Tervola kååʹdd da Ranua kååʹdd vuuʹdin. Tââvast paalǥâskååʹdd räʹjjlaž lij Poikajärvi, nuõrttjest Vanttaus da Niemelä, saaujâst Isosydänmaa da Kuukas di viõsttrest Palojärvi paalǥâskåʹdd.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 34,8 % lie riikkjânnam da 65,2 % privattjânnam. Vuuʹdest lij Suhanko palladiumkuåivâsväʹlddemvuʹvdd, Ranua Mätäskaira uraankuåivâsväʹlddemvuʹvdd, Kakariaapa jeäʹǧǧsuõjjlemvuʹvdd, Runkaus luâttmuõrrkaardâs, Rakkaviita di Poikkimaa lâuʹŋŋpuuʹtʼtemvuʹvdd.

Paalǥâskååʹddest lij šiõǥǥ äiddneʹtt, ǩiiddõs ääid lie lååi da seʹrddemääidid ââʹnet taarb mieʹldd.

Palggâz miârkteei aazztõskõõskõs lij Ruäʹvnjaarǥ gåårad. Palggâz vuuʹdest lie jiânnai siid, mâʹte Rautionsaari, Kivitaipale, Portimojärvi, Narkaus da Jokela. Aazztõõzz lij Ranua da Tervola kooʹddi vuuʹdest še.