Paistuõddâr

Puäʒʒeeʹžžed: Aikio Ari-Heikki
Teʹlfon: 040 843 2749
Neʹttpååʹšt: ari-heikki.aikio2@pp.inet.fi

1 Paistunturin paliskunta

Dommkåʹdd: Uccjokk
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 976,9 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 6 300
Puäʒʒvuäʹmsteei: 87

Paistuõddâr paalǥâskåʹdd kooll Uccjooǥǥ miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Uccjooǥǥ kååʹddest, jeäʹrben puäʒʒhååid vääras jurddum vuuʹdest da tõn õõl säʹmmlai dommvuuʹdest.

Paalǥâskååʹdd räʹjjlažpaalǥâskååʹdd lie nuõrttjest Kaldoaivi, ooʹbbdneeʹǩǩest Muddusjäuʹrr da saaujâst Muotkatuõddâr. Viõsttrest da tââvast paalǥâskååʹdd rääʹjat Teänjokk da Taarrjânnam väʹlddkåʹddraajj. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 94,1 % lie riikkjânnam da 5,9 % privattjânnam. Vuuʹdest jie leäkku čuuʹt pieʹʒʒ leʹbe tällõsmieʹcc. Jânnam lie tuõddâr da jokkvaard, koʹst muõr lie čeäʹrrsueʹjj. Paalǥâskååʹdd voudda lij alttuum luâttsuõjjlemlääʹjj nuäjja Kevo luâttmuõrrkaardâs.

Paistuõddâr palggsest jie leäkku vueʹssmieʹrǩǩummuž ǩeässa peʹce puäʒʒhåiddtuâjaid altteet kålggmannust rõõǥǥâdääiʹj mieʹldd. Paalǥâskååʹdd oʹdinakai pikalõspäiʹǩǩ lij Áilegas pikalõsäiʹdd. Aazztõs lij hääʹrves da jäänmõsân Teänjokk vaardâst. Šuurmõs siid lie Karigasnjargg, Kaamâsmokk da vueʹss Uccjooǥǥâst.

 

Paistuõddâr puõccu

Puõccid räʹtǩǩeet Uccjooǥǥâst Paistuõddâr paalǥâskååʹddest Áilegas ääidast šiõǥǥ miõlin 11/2013 (Youtube). Olli Miettunen – Lapin Kansa