Pintamo

Puäʒʒeeʹžžed: Kosamo Eero
Teʹlfon: +358 40 089 6583
Neʹttpååʹšt: kosamoeero@gmail.com

Pintamon paliskunta (nro 52)

Dommkåʹdd: Pudasjärvi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 812,5 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 600
Puäʒʒvuäʹmsteei: 55

Pintamo paalǥâskåʹdd kooll Pudasjärvi miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Pudasjärvi gåårdest (75 %) di Taivalkoski (15 %) da Puolanka (10 %) kooʹddin. Paalǥâskåʹdd rajjan saaujâst puäʒʒhåiddvuuʹd saujjraʹjje, viõsttrest Pudasjärvi, reddviõsttrest Pudasjärven Livo, ooʹbbdneeʹǩǩest Taivalkoski da nuõrttjest Näljänkä paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 56,3 % lie riikkjânnam da 43,7 % privattjânnam. Pintamo paalǥâskååʹddest lie määŋg Naturavuuʹd. Vueʹss lij Syöte meermieʹccest da Iso-Syöte luâđastjååʹttemvuuʹdest puätt Pintamo paalǥâskååʹdd tâʹvv-vuâssa. Väʹlddčuâǥǥas 20, Oulust Kuusamooʹje, pueʹtǩǩad paalǥâskååʹdd tâʹvv-vueʹzzest. Čuõkku jiiʹjjesnallšemvuõttân lij puäʒʒpaaʹrti jõnn mieʹrr.

Pintamo paalǥâskååʹddest lie vitt ǩiiddõs ääid, Alakangas, Sulakangas, Pirinkangas, Ruuhivaara da Kurkikangas. Šâddeemääid paalǥâskååʹddest lie čueʹđid ǩilomettrid.

Aazztõõzz lij occanj da tõn lij jäänmõsân jokkvaardin da jäuʹrr-reeddain. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest ij leäkku jõnn čõkkpäiʹǩǩvuʹvdd. Peäggtemnallsaž siid lie Iinattijärvi, Jaurakka da Puhos. Puäʒʒ- da luâtt-tällõʹsse vuâđđõõvi tääl lie tän poodd vitt.