PUDASJÄRVI

Puäʒʒeeʹžžed: Jaurun Markus
Teʹlfon: +358 40 537 4668
Neʹttpååʹšt: porojauru@gmail.com

49 Pudasjärvi

Dommkåʹdd: Pudasjärvi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 006,3 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 200
Puäʒʒvuäʹmsteei: 60

Pudasjärvi paalǥâskåʹdd kooll Pudasjärvi miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Pudasjärvi da Utajärvi kååʹdd vuuʹdin. Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Pudasjärven Livo di nuõrttjest Pintamo paalǥâskooʹddid, saaujâst puäʒʒhåiddvuuʹd saujjraʹjje, nuõrttjest Kiiminki da Kollaja paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 38,5 % lie riikkjânnam da 61,5 % privattjânnam.. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Olvassuo luâttmuõrrkaardâs da määŋg Naturaaʹje õhttneei jeäʹǧǧsuõjjlemvuuʹd. Ko jeäʹǧǧvuuʹd lie jiânnai, lâuʹŋŋpuuʹtʼtemvuuʹd peâhssa da rääʹjte paalǥâskååʹdd palggâm- da kuäivvampaaiʹǩid da tuåimmjummuž.

Paalǥâskååʹddest jie leäkku cõggâmääid da kuäivvam- da palggâmpaaiʹǩi kõskkääid. Pikalõsääid lie õhttsiʹžže čiččâm. Vueʹzzest ǩiiddõs ääidain lie poortemääid še, koin puõccid vuäitt tuõʹllʼjed da poorted taarbšeʹmmen väʹǯǯelvuõđitaa-

Aazztõs lij nâânas paalǥâskååʹdd tâʹvv-vueʹzzin Iijooǥǥ paaldâst. Seämmanalla aazztõõzz lij jiânnai Kiiminkijooǥǥ da tõn čårrjooǥǥi kuâŋŋsest. Luâmm- da âsttääiʹj aazztõõzz paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij jiânnai. Vueʹssneeʹǩǩ jälste pirr paalǥâskååʹdd. Sõrgg puk vueʹssneeʹǩǩ lie še mäddvuäʹmsteei.