Salla

Puäʒʒeeʹžžed: Oinas Pasi
Teʹlfon: 040 963 5543
Neʹttpååʹšt: sallanpaliskunta@gmail.com

24 Salla

Dommkåʹdd: Salla
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 4 378,0 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 5 300
Puäʒʒvuäʹmsteei: 178

Salla paalǥâskåʹdd kooll Salla miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij šuurmõs vueʹzzest Salla kååʹdd vuuʹdest da uʹcc vueʹzz lie Ǩeeʹmmjääuʹr, Pelkosenniemi da Suõvvkuõšk kooʹddi vuuʹdest.

Paalǥâskååʹdd raajj lij nuõrttjest Ruõššjânnam väʹlddkååʹdd raajâst. Saaujâst paalǥâskååʹdd raajj lij Alakitka da Tolva, viõsttrest Hirvasniemi, reddviõsttrest Oraniemi da tââvast Ǩeeʹmm-Sompio da Tâʹvv-Salla paalǥâskooʹddivuiʹm.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 36,1 % lie riikkjânnam da 63,9 % privattjânnam.. Oulanka meermeäʹcc lij vueʹzzi paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Sallatunturi čuõiggâmkõõskõs lij paalǥâskååʹdd vuuʹdest-

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie ǩiiddõs ääid leša seʹrddemääid lie pâi tääuʹjben ââʹnnmest. Aazztõõzz lij jäänmõsân Salla ceerkavsiidâst da juâkkjââvv muđoi tääʹsspeällsânji mäŋggan čårrsiid kõõsk.