Puäʒʒskääđ

Puõccust lij puäʒʒhåiddvuuʹdest mäddvuäʹmstemkõskkvuõđin persteǩâni luõvâs palggâmvuõiggâdvuõtt. Tät lij-i puäʒʒhååid meäʹrmeâldlaž tuåimmjummuž peäʹlest viâltʼtem.

Puõccu luõvâs palggâmvuõiggâdvuõtt vuâđđââvv puäʒʒhåiddvuuʹd historiaaʹje ââʹnnemvuõiggâdvuõđeesvuiʹm da tõt lij jurddum põõšši vuõiggâdvuõttân.

Friijâld palggi puäʒʒ teivv luâđast jeeʹresnallšem skääđaid. Tääuʹjmõs lie näuʹddskääđ. Jeäʹrbi mieʹldd jååttlõk da pååđpieʹnne še tuejjee puäʒʒskääđaid juõʹǩǩ eeʹjj. Måtmešt še puõccu vuäiʹtte tuejjeed skääđ, ko jåʹtte tääuʹjeʹld puästpäikka.

Vuäʹppõõzzid skääđai cõõggõõttma da skääđđšõddmõõžžin tuåimmjummša kaaunak täin seeidain.