Vuäʹpstõs mušttat 12-2021

Vaaldâšm škooultõõzz riâžžât ǩeâđđa 2022

Teeʹmmen kuäʹss kuäʹss-a puäʒʒhåiddlääʹǩǩ, sååbbarvueʹǩǩ, puäʒʒloǥstõõǥǥ da peʹlljmiârk. Iʹlmmtõõttmõõžžid, äiʹǧǧtaull- di siiskõztuõivvjid väʹlddep vuâstta juʹn ååʹn, Anna-Leena (0400 388 560). Škooultõs čõõđtet, jõs vuässõõđi lie nokk.

Puäʒʒoummu cuâǥǥasstaan kurss mottai neʹttškooultõssân da tõt ääʹveet ođđeeʹjjmannu looppbieʹll. Lââʹssteâđ da liŋkk škooultõʹsse lââʹzztet Poronet-kääzzkõʹsse (www.paliskunnat.fi -> Poronomistajalle), ǥu kuurs ääʹveet.

Jiijjâs âânnnmõõzz hâʹdd

Jiijjâs âânmõʹsse valddum puäʒʒvueʹǯǯ piiđteʹmes hâʹdd  puäʒʒhåiddeeʹjj 2021-2022 lij 8,50 €/kg. Jiijjâs âânnmõʹsse vuäǯǯ väʹldded ouddsid piiđtää 850 euro ooudâst. Jeeʹres lij ärvvlââʹsspiiđ vuâllsaž âânnmõs, 9,69 €/kg (älp 14 %).

Paalǥâskååʹdd tåimmooumaž

Muuʹšt iʹlmmted õhttvuõđteâđaid muttsin Paalǥâskååʹddi õhttõʹsse!

Iʹlmmtõõzz: 016 331 6000.

Tiʹlle piiltǩid ääiʹjbeäʹlnn

Pâi Paalǥâskååʹddi õhttõõzzâst tiʹllʼjum piiltâǩ meärkat piiltiǩrekisteera.

Tiʹllʼjõõzz: 016 331 6000

Pieʹnnid tuejjääm skääđ

Čiõʹlǧǧeep õõutâst Meäʹcchalltõõzzin, Šiilkõõskõõzzin da Mädd- da meäʹcctäälministeriain pieʹnnid puäʒʒtallu tueʹjjääm skääđaid da tueʹjjeep tõõzz kollʼjeei statistikkid. Iʹlmmet pieʹnnid tuejjääm skääđain addrõõzzâst: https://bit.ly/koiravahinko. Iʹlmmtemlomakk lij äävai ääʹl da tõõzz vuäitt vaʹstteed pirr eeʹjj.

Pääʹlǩtem tuâj listt (lääddas talkoolistat)

Puåđvuâđđlaʹsǩǩummuž pääʹõǩtem tuâj ǩeäʹppummuš õudldõssân lij, što lij raajjum tuâjjla nõʹmme nåkam pääʹlǩtem tuâj peiʹvvǩeʹrjj, koʹst vuäinn nõmm, šõddâmeeʹǩǩ, raajjum tuâj da tõid äiʹǧǧ. Puʹk pääʹlǩtem tuâj raajjâm vuäzzlaid pääʹlǩtem tuâj peiʹvvǩeeʹrjid feʹrtte õhtteed puåđvuâđđlaʹsǩǩummša. Pääʹlǩtem tuâj peeiʹv lie kooumnallšeeʹm: meärkkõs-, pikalõs- da jeeʹres pääʹlǩtem tuâj peeiʹv. Jeeʹres pääʹlǩtem tuâj peeiʹvin iʹlmmtet jeeʹres vueiʹtlvaž paalǥâskååʹdd nõʹmme raajjum peeiʹv, mâʹte vieʹssummušpeeiʹv da puõccuid tuejjääm škääđaid cõggmõʹšše õnnum peeiʹv. Pääʹlǩtem tuâj peeiʹvin paalǥâskååʹdd ij leäkku mähssam koʹrvvõõzz, leâʹša tõk lie raajjum paalǥâskååʹdd nõʹmme. Paalǥâskååʹdd såbbar da jiijjâs puäʒʒtuâj, håʹt mâka moottorǩeâlk leʹbe moottorpieʹǩǩi ruõkkmõš, kuånsttjeäʹvvez raajjmõš leʹbe vuõiggâdkaaupšummuš, jie leäkku pääʹlǩtem tuâjj. Muuʹšt tiuddeed čiʹlǧǧtõõzz: koʹst ja måkam tuâj leäk tuejjääm. Vännai pääʹlǩtem tuâj peiʹvvǩeeʹrjid jie priim ǩieʹppummšid.

Puäʒʒtuâjâst õnnum aauti ǩilomettar + mââivaaun!

Jeeʹres ǥu älp-ǩeäʹppummuš vuejjamneävvaivuiʹm vuõjjum puäʒʒtääl ǩilomettrin lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad ǩilomettarǩeäʹppummuš puåđvuâđđlaʹsǩǩummšin. Mââivaaunâst lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad 7 seʹntted lââʹssǩeäʹppummuš. Meärk pååđai tõk ǩilomettrid, ǥu mââivaaun lij leammaž aaut mââibeäʹlnn. Muuʹšt tiuddeed auttpeiʹvvǩeeʹrj puäʒʒtääl ǩilomettrin ja tååimat tõn paalǥâskådda älp-laskk mieʹldd.

Puõccui vuåkrjummuš

Puõccui vuåkrjummuš turismmpõrrǥaid ouddmiârkkân vueʹjjempuäʒʒan leʹbe tobddõõttâm täävtõõzzan lij piiđtuʹmmjest puäǯǯtäälâst jeeʹres, persoonlaž tååim. Jõs puõccui lääiktet, lij puåd puäʒʒoummu persoonlaž kapitaalpuåttjen piiđtam läikkpuåđ. Jõs äšša âhtt tuâj še, puåđ lij tiânâspuåttjen puåtti haʹŋǩǩummuštååim puåtti. Mõõnnmõõžž, mõõk âʹhtte puåttǥa, vuäitt ǩieʹppeed piiđtummšest (ouddmiârkkân mäʹtǩǩ-kuul, lieʹŋǧ da riâǥǥ da jeeʹres mõõnnmõõžž).

Paalǥâskååʹdd ääiʹdid kuddân âânnmõš tuärjjõš ooccâmnalla 15.1. räjja: Kõõjj teäʹǧǧââʹnnemarvvlõõzz ääiʹjbeäʹlnn

Täävtõssân lij vuäʹnkõs äiʹdd vuässõõzzid teevvmõš. Tuärjjõõzz ooccât HYRRÄst leʹbe teuʹddempõmmjin 3561. Puäǯǯtääll vuäʹpsteei vieʹǩǩte teäʹǧǧââʹnnemaʹrvvõõzz tuejjummšest. Čiõʹlǧǧed ouddǩiõʹtte kuddân âânnmõõžž kuul oouʹdab iiʹjjin.

Alggeeʹjj 2022 vääžnai peeiʹvid

Ođđeeʹjjmään

  1. Polura tuärjjõsperiodd poott

Täʹlvvmään

Paalǥâskooʹddi vaaldšeeʹm škooultõspeiʹvv.

Pâʹsslašttâm-mään

Čiõlǥtõs puäʒʒtääl puåttjin 2021 da ÄLP-lomaakk  puäʒʒvuäʹmsteeʹji

  1. Veeʹresliišt tååimtet paalǥâskådda

Njuhččmään

  1. Polura tuärjjõsperiodd poott

Motorǩeâlkk- da motorpieʹǩǩiooccmõõžž

Motorǩeâlkk- da motorpieʹǩǩiveäʹǩǩvuõđi ooccmõõžž kannat tueʹjjeed 15.1 leʹbe mââimõõzzâst 15.4 puuʹđest ooccâmpooddâst. Täʹl tuärjjõõžžid lie võl teäʹǧǧ da vuäitak vuäžžad miõttâl tuʹmmstõõǥǥ. Motorǩeâlk- da motorpieʹǩǩiveäʹǩǩtuärjjõõzzid ooccât HYRRÄst leʹbe teuʹddempõmmjin 3561 (www.ruokavirasto.fi).

Meâlddõõzz

–        Taʹrjjõs

–        Mââimõsân nâânuum piiđtuʹmmstõk

–        Čiõlǥtõs puäʒʒtääl puåđjest

–        Pomu puäđõslaaskâlm

–        Paalǥâskååʹdd tuõđštõs jieʹllempuõccu meäʹrest

–        Ǥu ooccâk õllʼjab 35-proseeʹnt veäʹǩǩvuõđ tuõđštõs paalǥâskååʹdd halltõõzz priimmjõõvvum tuâjjpeeiʹvin

–        Čiõlǥtõs tuâjjǩiõččlâsttmõõžžâst lomaakk Lââʹssteâđ-päikka 7.

Polura-veäʹǩǩteäʹǧǧ

Vuäǯǯad Polura-veäʹǩǩtieʹǧǧ neeʹttest HYRRÄ-systeeʹmest: (https://hyrra.ruokavirasto. fi/login.html) leʹbe teuʹddempõʹmmjin 3561, mii lij Ruokavirasto seeidain (www.ruokavirasto.fi). ooccâmäʹššǩeeʹrjid tååimtet Lappi ELÝ-kõõskõʹsse. Paalǥâskååʹdd taarbše Hyrrä âânnmõʹšše Suomi.fi-kooddid. Puättam ooccmõõžžid riõššât tuärjjõspââʹj mieʹldd.

Tuârjjõspââʹj:

ođđeeʹjjmannu 16. peeiʹvest njuhččmannu 15. peivva

njuhččmannu 16. peeiʹvest ǩieʹssmannu 15. peivva

ǩieʹssmannu 16. peeiʹvest čõhččmannu 15. peivva

čõhččmannu 16. peeiʹvest ođđeeʹjjmannu 15. peiva

Looǥǥ ooccâmvuäʹppõõzzid tääʹrǩ!

Veäʹǩǩtieʹǧǧ mähssmõõžž ooccâm

Mâhssmõõžž ooccât HYRRÄst leʹbe teuʹddempõʹmmjin 3561, mii lij Ruokavirasto seeidain (www.ruokavirasto.fi). Mâhssmõšooccmõõžž õhttõssân taarbšak kopio laaskâst da mähsskuuitâst di Pomust kopio vueiʹvvǩeeʹrjest leʹbe viikkmõõžž-seeidast, koʹst vuäinn, što aparatt lij pââjaspiijjmõõžžin.