Elintarvikelainsäädäntö ja viranomaisohjeet

Elintarvikelaki (23/2006)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014)

Ruokavirasto: Elintarvikehuoneistot

Ruokavirasto: Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Ruokavirasto:  Poronlihan suoramyynti

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä (1192/2011). Muutokset (76/2013 ja 186/2012).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:0 852/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EY) N:o 178/2002.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EY) N:o 882/2004, valvonta-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004, yleinen elintarvikehygienia-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EY) N:o 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:0 183/2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista liitteet (I ja III)

Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EY) N:o 2073/2005

Pakkausmerkinnät

Ruokavirasto: Pakkausmerkinnät ja Yleiset pakkausmerkinnät

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014)