Metsästystä säätelevät lait ja asetukset

Metsästyslaki (615/1993)

Metsästysasetus (666/1993)

Riistavahinkolaki (105/2009)

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista (367/2010)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista (503/2012)

Luontodirektiivi 92/43/ETY suomeksi