Muu keskeinen ympäristölainsäädäntö

Kaivoslaki (621/2011)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Luonnonsuojeluasetus (160/1997)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Maastoliikennelaki (1710/1995)