Paliskuntain yhdistys

Paliskuntain yhdistys on porotalouden ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio.

Paliskuntain yhdistyksen tehtävänä on poronhoitolain (848/1990) mukaan:

1) toimia paliskuntien yhdyssiteenä;
2) kehittää poronhoitoa ja porotaloutta;
3) edistää poronhoidon tutkimusta, poronhoitoa koskevaa koetoimintaa ja poronjalostusta; sekä
4) suorittaa muut sille säädetyt tai määrätyt tehtävät
(PHL 20.1 §).

Paliskuntain yhdistys:

  • Neuvoo paliskuntia, poronomistajia, sidosryhmiä ja kansalaisia poroihin liittyvissä kysymyksissä
  • Julkaisee Poromies-lehteä ja muuta poronhoidon tietomateriaalia
  • Järjestää neuvottelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
  • Tekee poronhoidon ja porotalouden kehittämiseksi aloitteita lainsäädännön ja hallinnon alalla
  • Edistää paliskuntien yhteistoimintaa
  • Vaikuttaa porotalouteen liittyviin muihin elinkeinoihin ja sidosryhmiin poronhoidon toimintaedellytysten säilyttämiseksi
  • Tukee poronhoidon tutkimustoimintaa ja ylläpitää Kutuharjun koeporotarhaa
  • Vastaa valtakuntien välisistä rajaporoesteaidoista
  • Toimii viranomaisena poromerkkiasioissa

Paliskuntain yhdistyksen jäseniä ovat lakisääteisesti kaikki paliskunnat.

Paliskuntain yhdistys organisaatio

Paliskunnat käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. (PHL 20.2 §) Yhdistyksen hallitus ja edustajakokous hyväksyvät vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion, joista käyvät ilmi Paliskuntain yhdistyksen tehtävät. Paliskuntain yhdistyksen varsinainen yleinen kokous eli Poroparlamentti pidetään kerran vuodessa kesäkuun alussa.

Paliskuntain yhdistyksen tulosohjauksesta vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vuosittain tehtävässä tulossopimuksessa määritellään yhdistyksen tarkemmat tehtävät.

Paliskuntain yhdistys

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2020