Paliskuntain yhdistyksen säännöt

1 §

Paliskuntain yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja yhdistyksen toiminta-alue on poronhoitolain 2 §:ssä tarkoitettu poronhoitoalue.

Yhdistyksen jäsenistä on säädetty poronhoitolain 20 §:n 2 momentissa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa sille poronhoitolain ja poronhoitoasetuksen mukaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorittamiseksi yhdistys:
1) harjoittaa poronhoitoa ja porotaloutta koskevaa neuvontaa
2) tukee ja suorittaa poronhoitoa koskevaa koetoimintaa ja ylläpitää koeporotarhaa;
3) suorittaa poronjalostusta ja järjestää poronjalostuskilpailuja;
4) hankkii käyttöönsä poronhoitoon ja porotalouteen liittyvää tietoa ja seuraa alan kotimaista ja ulkomaista kehitystä;
5) harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää neuvottelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, poropäiviä, porokilpailuja ja näyttelyitä sekä tuottaa havainto- ja oppimateriaalia
6) tekee poronhoidon ja porotalouden kehittämiseksi aloitteita lainsäädännön ja hallinnon alalla
7) edistää paliskuntien yhteistoimintaa ja vaikuttaa porotalouteen liittyviin elinkeinoihin porotalouden toimintaedellytysten säilymiseksi; sekä
8) suorittaa ne muut toimenpiteet, joita yhdistyksen tehtävien hoitaminen edellyttää

3 §

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo tämän tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä pyytää tätä määrätyn asian käsittelemistä varten.

4 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan paliskunnille kirjeellä, joka on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kirjeessä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan kirjeitse.

5 §

Päätöksenteosta yhdistyksen kokouksessa on säädetty poronhoitolain 20 §:n 2 momentissa. Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja taikka hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Kokoukselle valitaan kolme puheenjohtajaa, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa:

1) todetaan kokouksen laillisuus;
2) vahvistetaan edustaja- ja ääniluettelo;
3) valitaan kokoukselle puheenjohtajat;
4) valitaan kokoukselle sihteerit;
5) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
6) valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
7) esitetään edellisen toimintakauden vuosikertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
8) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta;
9) valitaan yhdistykselle kuluvalle vuodelle tilintarkastaja ja hänelle varamies sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet;
10) vahvistetaan toiminnan lähivuosien suuntaviivat sekä tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
11) vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevaksi toimintavuodeksi;
12) päätetään yhdistyksen kokouksen osallistujien kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvauksista;
13) päätetään yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
14) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikauden päättyessä kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi;
15) valitaan hallituksen jäsenet (kaksitoista) kolmeksi vuodeksi;
16) vahvistetaan toiseen paliskuntaan kuuluvien porojen hoitamisesta perittävän hoitomaksun suuruus.

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään lisäksi ne periaatteelliset ja laajakantoiset asiat, jotka yhdistyksen hallitus saattaa kokouksen käsiteltäväksi sekä asiat, joita vähintään kymmenesosa kokouksen äänimäärästä puoltaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

6 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana, yhdistyksen varapuheenjohtaja varapuheenjohtajana ja 12 jäsentä eri puolilta poronhoitoaluetta porolukujen mukaisessa suhteessa sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämä valtion edustaja ja saamelaisvaltuuskunnan nimeämä saamelaisten edustaja. Yhdistyksen toiminnanjohtajalla on oikeus olla hallituksen kokouksissa läsnä.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa arpa. Hallitus asettaa työvaliokunnan.

8 §

Hallituksen tehtävänä on
1) johtaa yhdistyksen toimintaa ja valvoa porotalouden etua;
2) kutsua koolle yhdistyksen kokous, valmistella sille esitettävät asiat ja panna sen päätökset täytäntöön;
3) ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa;
4) tehdä valtionapuviranomaisille ehdotus yhdistykselle myönnettävistä avustuksista sekä laatia selostukset avustusten käytöstä;
5) hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja pitää siitä sekä yhdistyksentuloista ja menoista kirjanpitoa sekä laatia vuosikertomus ja tilinpäätös;
6) huolehtia yhdistyksen julkaisutoiminnasta; sekä
7) päättää poromerkkien hyväksymisestä, peruuttamisesta ja raukeamisesta, ja huolehtia päätösten tiedoksiannosta poronhoitoasetuksen 18 §:ssä säädetyllä tavalla.
Hallituksen työvaliokunta suorittaa ne tehtävät, jotka hallitus valiokunnalle määrää.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin.

10 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja muut yhdistyksen asiain hoitoa koskevat asiakirjat on maaliskuun 15. päivään mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa hallitukselle kertomuksensa tilien ja hallinnon tarkastuksesta huhtikuun 15. päivään mennessä.

11 §

Muutoksenhausta yhdistyksen päätöksiin on säädetty poronhoitolain 45 §:ssä ja poronhoitoasetuksen 22 §:ssä.

12 §

Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, yhdistyksen varat käytetään sellaisen järjestön tukemiseksi, joka työskentelee poronhoidon ja porotalouden edistämiseksi Suomessa.

13 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa ja muuttaminen edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Muutos on maa- ja metsätalousministeriön vahvistettava.

14 §

Nämä säännöt tulevat voimaan 20. päivänä marraskuuta 1990.

Säännöt hyväksytty Paliskuntain yhdistyksen ylimääräisessä edustajakokouksessa 29.10.1990