Suomen ja Norjan välinen rajaporoesteaita

Suomen ja Norjan raja-alueella oleva poroesteaita on rakennettu vuonna 1952. Aidan tarkoituksena on tukea porojen paimennusta, jotta porojen siirtyminen rajojen yli voidaan mahdollisimman tehokkaasti estää.

Norja-Suomi rajaporoesteaita

Maiden välisessä valtiosopimuksessa, eli raja-aitasopimuksessa, säädetään vastuunjaosta aidan rakentamisessa ja kunnossapidossa. Raja-aitasopimus on tehty ensi kertaa vuonna 1952 ja sittemmin sitä on päivitetty lailla  29/1983 (säädösnumero: 425/83 ) ja asetuksella 30/1986 (säädösnumero: 426/83). Uusin ja voimassa oleva on Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 18.11.2016/978 (SopS 92/2016)

Suomen ja Norjan välisen raja-aidan kunnossapitoa ja valtiosopimuksen noudattamista valvoo sopimuksen mukaisesti nimetty raja-aitakomissio. Komissio on nykyisellään kuusijäseninen: siihen kuuluu kolme jäsentä kummastakin maasta. Komission puheenjohtajuus hoidetaan vuorovuosin. Suomen ja Norjan vastaavat ministeriöt nimeävät komission jäsenet. Suomen komissioon kuuluvat  toiminnanjohtaja Anne Ollila Paliskuntain yhdistyksestä, rikoskomissario Leo Kortesalmi Lapin poliisista ja yksikönpäällikkö Hannu Linjakumpu Lapin ELY-keskuksesta. Norjasta komission jäseninä ovat Morten Floor Landbruks- og matdepartementet, Johan I. Haetta Landbruksdirektoratet ja Katarina Påve Gaup Norske Reindriftsamers Landsforbund.