Koiravahingot

Poronhoitoalue on yksi Suomen suosituimpia matkailu- ja metsästysalueita. Koiranomistajien on syytä huomioida porojen ja koirien kohtaamiseen liittyvät ongelmat sekä keinot ei-toivottujen kohtaamisten ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Hyvällä yhteistyöllä pohjoisen luonnossa liikkuminen on kaikille osapuolille miellyttävä kokemus.

Paras keino vahinkojen ehkäisemiseksi on noudattaa koirien kiinnipitoa koskevaa lainsäädäntöä. Koirat on lähtökohtaisesti pidettävä kytkettyinä. Koiraa ei myöskään saa koskaan pitää irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Kiinnipitoaikana ja myös luvallisena aikana metsästystilanteissa koiranomistajalla on ankara vastuu koirastaan.

Metsästyskoira ja poro

Koirien poroille ja poronhoitotöille aiheuttamat vahingot ja häiriöt ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina. Erityisen suuria ongelmia on saanut aikaan yleistynyt usean metsästyskoiran yhtäaikainen käyttö. Myös muut kuin metsästyskoirat aiheuttavat usein porovahinkoja ollessaan ilman valvontaa.

Koirat tappavat poroja raatelemalla hengiltä tai vahingoittavat raatelemalla tai ajamalla poroja niin, että poro on vammautumisen vuoksi lopetettava. Koirat aiheuttavat myös porojen hukkumisia ja porokolareita ajamalla poroja esimerkiksi heikoille jäille tai liikenteen sekaan. Muita hyvin tyypillisiä vahinkoja ovat porojen ajaminen aitojen läpi, tokkien hajottaminen sekä laidunten käytön ja poronhoitotöiden häiriintyminen tai estyminen.

Lainsäädännön koiria koskevat pykälät on hyvä tuntea poronhoitoalueella liikuttaessa. Koirien irtipito on aina lähtökohtaisesti kielletty: Metsästyslain 53 §:n mukaan koiraa ei saa pitää irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Yleisen kiinnipitovelvoitteen lisäksi metsästyslain säätämä koirien kiinnipitoaika on 1.3.–19.8. Tuona aikana myös metsästyskoira on pidettävä kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä.

Poronhoitolain 42 §:ssä säädetään porojen pelottelemisen ehkäisemisestä. Porojen pelotteleminen on kielletty. Pelottelemisesta poronomistajalle ja paliskunnalle aiheutunut vahinko ja haitta on korvattava. (PHL 42.1 §.) Metsästyslain noudattamista valvova viranomainen sekä poronomistaja ja poropaimen saavat oman paliskuntansa alueella tappaa isännättömän koiran, joka koirien kiinnipitoaikana tavataan ajamasta poroja niiden laitumella tai joka muuna aikana tavataan repimästä ajamaansa poroa. Koiraa ei kuitenkaan saa tappaa, jos se saadaan kiinni tai vahinko voidaan muuten estää. Kiinniottamisesta tai tappamisesta on ilmoitettava välittömästi poliisille. (PHL 42.2 §.)

Porovahinkojen riski moninkertaistuu, jos irrallaan on samanaikaisesti kaksi tai useampia koiria. Poronhoitoalueella metsästettäessä vahinkoriski minimoidaan pitämällä irti vain yhtä hallinnassa olevaa ja porovapaata koiraa kerrallaan. Poroja ajavaa tai poroa vahingoittanutta koiraa ei tule missään olosuhteissa laskea toistamiseen irti poronhoitoalueella.

Metsästystä ei tule harrastaa porotöiden kannalta keskeisillä alueilla porotöiden ollessa käynnissä. Tämän osalta tiedonkulku sujuu parhaiten, kun koiran kanssa alueilla liikkuvat ilmoittavat liikkumisestaan paliskuntien poroisännille. Paliskuntien kiinteille aita-alueille ei pidä viedä koiria lainkaan. Porojen kokoaminen on mittava työ ja poroja pidetään ennen erotusaitaan laittamista koontialueilla erotusaitojen läheisyydessä lyhyitä aikoja, jolloin on tärkeää, että poroja ei häiritä. Ajantasaisen tiedon porotöistä saa paliskunnasta. Myös Metsähallitus jakaa paliskuntien yhteystiedot metsästäjille lupien myöntämisen yhteydessä.

Porotyöt alkavat syyskuun puolivälin jälkeen ja jatkuvat vuoden loppuun, paikoin myös kevättalven ajan. Ajantasaisen tiedon käynnissä olevista töistä saa paliskuntien poroisänniltä. Muutamissa paliskunnissa on käytössä porotöistä ilmoittava palvelu www.porotyot.fi. Varmuuden vuoksi on kuitenkin aina syytä olla yhteydessä paliskuntaan ennen metsälle lähtöä.

Eniten koirien aiheuttamia vahinkoja sattuu syksyisin ja talvisin. Syksyisen metsästyskauden aikaan osuu myös poroerotuskauden kiivain työjakso. Suuri osa vahingoista on estettävissä huolellisella toiminnalla koiraa käytettäessä sekä tiiviillä kommunikoinnilla ja yhteistyöllä alueen paliskunnan kanssa. Aina vahingoilta ei huolellisellakaan toiminnalla vältytä. Koiran kanssa liikkuvan onkin hyvä tietää, kuinka vahingon satuttua tulee toimia.

 

Tietoa porotöistä

www.porotyot.fi -palvelu tarjoaa metsästyskauden aikana metsästäjille ajantasaista tietoa käynnissä olevista porotöistä. Tietoa on tarjolla vain palvelussa mukana olevista paliskunnista (katkoviivan reunustamat alueet). Muiden paliskuntien osalta tiedon saa soittamalla poroisännälle.