Arvioimislautakunta

Mikäli asianosaisten välisessä neuvottelussa ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asia viedä arvioimislautakunnan ratkaistavaksi. Jokaisessa poronhoitoalueella sijaitsevassa kunnassa sekä kunnassa, joka rajoittuu tai osittain kuuluu poronhoitoalueeseen, tulee olla arvioimislautakunta.

Arvioimislautakunnan rakenne ja toimintatapa on  määrätty PHL 36 §:ssä.  Porojen maa- ja metsätaloudelle, vakinaisten asuntojen pihapiirille tai muulle erityiseen käyttöön otetulle alueelle aiheuttamia vahinkoja koskevien erimielisyyksien ensimmäinen käsittelyaste on sen kunnan arvioimislautakunta, jonka alueella vahinko on tapahtunut. Kiistaa ei oteta käsiteltäväksi käräjäoikeudessa, mikäli sitä ei ole ensin käsitelty arvioimislautakunnassa.

Asianosaisilla on mahdollisuus valittaa arvioimislautakunnan päätöksestä. Tyytymättömyys päätökseen on ilmoitettava arvioimislautakunnan puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Arvioimislautakunnan kokoonpano

Arvioimislautakunta toimii aina kolmijäsenisenä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää ELY-keskus. Muista jäsenistä toinen edustaa paikallisia maataloustuottajia ja toinen sitä paliskuntaa, jota ratkaistava asia koskee. Kokoonpano nimetään kutakin tapausta varten erikseen. Jos toinen osapuoli ei määrää jäsentä lautakuntaan kolmen päivän kuluessa tiedon saamisesta, tulee poliisipäällikön määrätä jäsen tehtävään. Tuottajayhdistyksellä ja paliskunnalla tulee olla nimettynä riittävä määrä henkilöitä arvioimislautakunnassa toimimista varten.

 

Arviointilomake

Lomake (PDF 312 kt)

Puheenjohtajien yhteystiedot

Arvioimislautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 15.2.2019 (PDF, 82 kt)