• Kategoriat • Aiemmat viestit  Tagipilvi

  Kurssit ja koulutukset Muu Neuvonta muistuttaa Poroparlamentti Porovahingot Tiedote Uutisia

  KHO-linjaus: poronhoidon toimintaedellytykset säilytettävä

  Korkein hallinto-oikeus on antanut kaksi päätöstä liittyen Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeeseen. Hanke sijoittuu kokonaisuudessaan Tolvan paliskunnan keskeiselle vasoma-alueelle. Valituksen alla ovat olleet osayleiskaava, joka olisi mahdollistanut 54 tuulivoimalan rakentamisen, sekä vaihemaakuntakaava, jossa kyseinen alue on määritelty tuulivoimaloiden rakentamisen alueeksi.

  Tuulivoima

  Tolvan paliskunta vastustaa kyseistä hanketta, joka sijoittuu paliskunnan ainoille jäljellä oleville rauhallisille vasonta- ja laidunalueille ja tuhoaisi toteutuessaan paliskunnan poronhoidon kestävää järjestämistä. Yleiskaavaa koskevassa päätöksessään KHO totesi, ettei kaava täytä poronhoidon toimintaedellytysten turvaamisen lakisääteisiä velvollisuuksia. Kyseessä on tulevaa oikeuskäytäntöä linjaava vuosikirjapäätös.

  KHO:n päätös osoittaa, että lakisääteiset vaatimukset poronhoidon toimintaedellytysten säilyttämisestä on huomioitava hankevalmisteluissa koko poronhoitoalueella. Kaavoja ja maankäyttöhankkeita suunniteltaessa on selvitettävä vaikutukset poronhoitoon. Kohtuuttomia haitallisia vaikutuksia poronhoidolle ei saa aiheuttaa. Alueiden yksityiskohtaisempaa käyttöä ohjaavien kaavojen on perustuttava todellisiin selvityksiin.

  Vaihemaakuntakaavaa koskeva päätös puolestaan kertoo, että tuulivoimaa on mahdollista rakentaa myös poronhoitoalueelle. Maakuntakaavoissa seudullisesti merkittävien tuulivoimala-alueiden osoittamisen tarkoitus on mahdollistaa tuulivoiman rakentamista. Samalla on kuitenkin turvattava poronhoidon harjoittamisen edellytykset. Tuulivoimaa poronhoitoalueelle suunniteltaessa on siis konkreettisesti kyse poronhoidon ja energiantuotannon yhteensovittamisesta. Poronhoidolle koituvien vaikutusten selvittäminen on tehtävä aina hanke- ja paliskuntakohtaisesti, tiiviissä yhteistyössä asianosaisen paliskunnan kanssa.

  Lisätiedot:

  Paliskuntain yhdistys
  Anne Ollila
  040 199 1066

  Maaningan tuulivoimaosayleiskaavaa koskeva valitus (KHO:2022:12).

  Vaihemaakuntakaavaa koskeva valitus (KHO:2022:11).

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 20.1.2022