PALISKUNTAIN YHDISTYS - EDUSKUNTA 2019 Palaa etusivulle

Seppo Väyrynen - Sininen tulevaisuus - Uudenmaan vaalipiiri

1. Millaisena näet poronhoidon merkityksen pohjoiselle Suomelle?
Poronhoito on tärkeä pohjoiselle Suomelle kahdella tavalla. Se on osa ihmisten identiteettiä ja tuo monelle kansalaiselle elinkeinon. Merkitys on siis ehdottoman tärkeä.

2. Millaisena näet ILO 169-sopimuksen ratifiointiedellytykset tulevalla hallituskaudella?
Toivon, että sopimus ratifioitaisiin mahdollisimman pian. Toivottavasti jo tulevalla hallituskaudella, mikäli saamelaisyhteisö sitä haluaa.

3. Onko poronhoidon maankäytöllinen asema mielestäsi nykyisellään oikeanlaisella tasolla? Jos ei, miten sitä tulisi kehittää?
Poronhoito on perinteinen elinkeino ja sen asema tulee turvata myös tulevaisuudessa, jotta se on kannattavaa ja mahdollista. Mielestäni paliskunnalla tulee olla mahdollisuus veto-oikeuteen mikäli maankäyttö uhkaa estää tämän elinkeinon toteutumisen. Emme kuitenkaan saa ajautua tilanteeseen, jossa poronhoito on ainoa mahdollinen elinkeino poronhoitoalueella.

4. Poronhoitoalueelle on suunnitteilla useita kaivoksia (Sokli, Suhanko, Sakatti, Hannukainen, Juomasuo). Kannatatko kaivoksien avaamista? Voit eritellä vastauksen kaivoksittain.

5. Sopiiko petojen luontokuvaustoiminta (haaskakuvaus) mielestäsi poronhoitoalueelle?
Kyllä se mielestäni sopii. Siitä on väistämättä ongelmia poronhoidolle, mutta petokeskittymä on paikallinen. Lisäksi pidän tärkeänä, että poronhoitoalueella on mahdollista harrastaa myös muuta elinkeinoa kuin poronhoitoa.

6. Miten korjaisit poronhoitoalueen peto-ongelmat?
Kaikki viisaus tuskin asuu yhdessä päässä, eikä minulla tähän ole yhtä ainoaa ratkaisua. Pedot ja porot ovat eläneet ja tulevat elämään samalla alueella myös tulevaisuuessa ja tämä pitää hyväksyä. Kaikessa elinkeinotoiminnassa on riskinsä ja on pyrittävä tasaamaan niistä aiheutuvat kustannukset tasan kaikkien osapuolten kesken.

7. Mitä mieltä olet poronhoitoa huomattavasti haittaavien tuulipuistojen rakentamisesta erämaisille alueille?
Suomella on pitkä rantaviiva ja suuri merialue, jonka käyttöä kannattaisi ensisijaisesti harkita tuulipuistojen rakentamisessa. Onhan ne lähempänä etelän kasvukeskittymiä kuin Lapin erämaat.

8. Tulisiko Jäämerenrata jättää pois Pohjois-Lapin uudesta maakuntakaavasta?
Kyllä. Liikenne ei ole kannattavaa.

9. Mitä mieltä olet valtion metsätaloudesta? Näetkö siinä kehittämistarpeita?
Metsätalous on ja tulee olemaan elinkeino Suomessa. On varmistettava, että se on kannattavaa ja mahdollista myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että metsällä on arvo myös matkailun, kansalaisten virkistyskäytön ja teollisuuden näkökulmasta.

10. Mitä mieltä olet vesivoimarakentamisesta ja nykyisten voimaloiden velvoitteiden päivittämisestä vaelluskalojen elämisen mahdollistavaan suuntaan?
En kannata uuden vesivoiman rakentamista, sillä on muitakin tuotantotapoja vastata kasvavaan energiantarpeeseen. Vaelluskaloja emme pysty siirtämään muualla niistä vesistöistä, joissa ne elävät. Mielestäni meillä on siksi velvollisuus mahdollistaa niiden vaellus mahdollisimman luontaisesti jo padotuissa vesistöissä.

11. Pitäisikö Natura ja muita suojelualueita purkaa, jotta saadaan tilaa muille maankäyttömuodoille? (kaivokset, metsätalous, matkailu, tuulivoima)
Ei. Mikäli alueen luontoarvot ovat edelleen samat kuin suojelun aloitettaessa, en näe syytä muuttaa tai purkaa suojelualueita.

12. Millaisia poronhoitolakia koskevia tavoitteita ja kirjauksia edustamallasi puolueella on tehtynä tai tekeillä?
Sinisellä tulevaisuudella ei ole puoluehallituksen tasolla päätettyjä linjauksia poronhoitolaista.

13. Pitäisikö poronhoitolain kokonaisuudistus mielestäsi tehdä tulevalla hallituskaudella? Mitkä ovat keskeiset syyt vastauksellesi?
Maa- ja Metsätalousministeriö on käynnistänyt poronhoitoa koskevan taustaselvityksen vuonna 2018 ja seuraava hallitus tekee päätöksen onko kokonaisuudistukselle tarvetta. Haluaisin tutustua tähän selvitykseen ennen kuin teen päätökseni asiasta. Syyt vastaukseeni tulevat siitä, että olen kotoisin Hangosta eikä poronhoidon kysymykset ole kovin läheisiä arkipäivän elämässäni.

Seppo Väyrynen

Sininen tulevaisuus