Paliskuntain yhdistyksen päättyneet hankkeet

Parasta poroa -koulutushanke

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto ja Paliskuntain yhdistys toteuttivat 1.8.2016–31.7.2019 Parasta poroa -koulutushankkeen, joka tarjosi koulutusta lyhytkursseina poronhoitajille koko poronhoitoalueella. Hankkeen tarkoituksena oli edistää poronhoitajien osaamista koko poronlihan elintarvikeketjun matkalla metsästä ja tunturista lautaselle. Lisäksi hankkeessa tehostettiin poron teurastuksen ja lihanleikkuun sivutuotteiden hyödyntämistä sekä tehtiin hyvien toimintatapojen opas poroelintarvikeketjussa toimimiseen. Hanke sai rahoituksen Lapin ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Tukea myönnettiin 297 000 euroa ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 330 000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää poronhoitajien poronlihan pienjalostustaitoja, edistää osaamista koko poronlihan elintarvikeketjun matkalla, edistää poroteurastuksen sivutuotteiden hyödyntämistä ja parantaa poronhoidon (peruselinkeinon ja paliskuntajärjestelmän) toimintaa järjestämällä monipuolista koulutusta matalan kynnyksen menetelmällä.

Hankkeen tehtävänä:

1) tarjota koulutusta poronlihan leikkuu- ja jalostustyötä tekeville poronomistajille,

2) tehdä hyvien toimintatapojen malli poroelintarvikeketjussa toimimiseen,

3) tarjota koulutusta, jonka avulla tuetaan poronlihan tuotanto- ja paliskuntatehtävissä toimivien poronomistajien osaamista, minkä avulla pidetään yllä toimivaa lihantuotanto- ja paliskuntajärjestelmää ja

4) aloittaa poroteurastuksen sivutuotteiden talteenoton ja hyödyntämisen osalta uusi aikakausi yhteistyössä lemmikkieläinteollisuuden kanssa.

Hankkeesta ja sen järjestämistä koulutuksista tiedotettiin säännöllisesti Poromies -lehdessä, Py porotalousneuvonnan Facebook-ryhmässä, Lapin ammattiopiston ja Paliskuntain yhdistyksen nettisivujen kautta sekä osin myös paikallislehdissä. Koulutuksista ja hankkeen muista ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös hankkeen Facebook-sivuilla: www.facebook.com/Parastaporoa sekä hankkeen kotisivuilla parastaporoa.blogspot.com.

Hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä toimi Maaren Angeli.

Pohjoista poroa ammattikeittiöön -hanke 2015-2016

Toteutimme Pohjoista poroa ammattikeittiöön -hankkeen vuosina 2015-2016 maaseutuviraston ruokaketjun edistämiseen tarkoitetulla rahoituksella. Hankkeen tavoitteena oli saada ammattikeittiöt käyttämään poronlihaa/jalosteita enemmän ja useammin kuin tällä hetkellä. Hankkeen konkreettisia tavoitteita on muun muassa luoda uusia helposti toteutettavia pororeseptejä ammattikeittiöiden tarpeeseen sekä uusia jalosteita, joita on helppo käyttää isoissa ammattikeittiöissä.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Niko Suopajärvi.

Poronliha 2020

Paliskuntain yhdistyksen toteuttama EU -osarahoitteinen Poronlihan tuottamisen, jalostamisen ja kouluttamisen hyvät käytännöt vuoteen 2020–hanke (Poronliha 2020) päättyi 30.9.2014. Siinä rakennettiin kehittämisen raamit poronlihan tuottamiselle, jalostamiselle ja poronliha-alan koulutukselle tulevalle EU-ohjelmakaudelle. Hanke jatkoi 2000-luvun alkupuolella tehtyä poronliha-alan kehittämistyötä. Siinä toteutettiin laaja nykytilan selvitys ja tarvekartoitus. Tarvekartoituksella nostettiin esiin tärkeimmät teemat ja haasteet kehittämistoimille.

Puolivuotisen hankkeen rahoitti Lapin ELY-keskus EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Projektipäällikkönä työskenteli Anna-Riikka Lavia. Porotalouden edustajina ohjausryhmässä olivat Janne Mustonen ja Antti Vuolo, yhdistyksen edustajina Jukka Knuuti ja Matti Särkelä.

PoroYVA -hanke

Erilaiset teolliseen maankäyttöön, kuten kaivostoimintaan sekä turve- ja tuulivoimatuotantoon liittyvät hankkeet ovat lisääntyneet poronhoitoalueella viime vuosina nopeasti. Teollinen maankäyttö heikentää väistämättä poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä pirstomalla porolaitumia ja aiheuttamalla poroelinkeinolle lisätyötä ja -kustannuksia. Parantaakseen poronhoidon tilannetta ja ehkäistäkseen ennalta potentiaalisia konflikteja, Paliskuntain yhdistys toteutti Poro YVA -hankkeen, jonka keskeisenä tuloksena laadittiin opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa (PoroYVA-opas). Oppaan työstämiseen osallistuivat eri maankäyttäjistä ja viranomaistahoista muodostetun työryhmän jäsenet.

Opas on huomioitu muun muassa ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön Kaivosten YVA-oppaan päivityksessä sekä Malminetsintä ja kaivostoiminta suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella-oppaan päivityksessä.

Hanke rahoitettiin Lapin liiton hallinnoimalla Lapin maakunnan kehittämisrahalla ja se toteutettiin 1.11.2011-28.2.2013. Projektipäällikkönä työskenteli Marja Anttonen ja yhdistyksen edustajana ohjausryhmässä Matti Särkelä.

Ympäristöministeriö käännätti oppaan englannin ja venäjän kielille (PoroYVA -kieliversiot).

PoroYVA -oppaan jalkauttaminen

PoroYVA-hanketta jatkettiin jalkauttamalla PoroYVA-oppaan tietokoulutuksen muodossa eri maankäyttö- ja viranomaistahojen edustajille. Hanke toteutettiin Lapin maakunnan kehittämisrahalla välillä 1.10.2013-30.6.2014. Projektipäällikkönä toimi Marja Anttonen ja yhdistyksen edustajana ohjausryhmässä Matti Särkelä.

Poronlihan menekinedistäminen

Poronlihan menekinedistämishankkeita on toteutettu vuodesta 2004 lähtien yhteensä kymmenen. Hankkeet ovat olleet pääasiassa vuoden mittaisia. Hankkeiden avulla on edistetty poronlihan tunnettavuutta, imagoa ja monipuolisia käyttötapoja. Nykyisellään poronliha on korkeasti arvostettua ja kysyttyä laadukasta ruoan raaka-ainetta.

Menekinedistämishankkeissa on työstetty ja julkaistu muun muassa pororeseptivihkoja ja esitteitä, toteutettu www.pororeseptit.fi -sivusto, organisoitu porokokkikilpailuja ja toimittajavierailuja, järjestetty erilaisia poronlihaa ja porotaloutta esitteleviä tilaisuuksia sekä kerrottu poronlihan ominaisuuksista monenlaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja artikkeleissa.

Ensimmäinen menekinedistämishanke toteutettiin Lapin ELY-keskuksen hallinnoiman alueellisen maaseudun kehittämisohjelman varoin. Sittemmin rahoitus on saatu maa- ja metsätalousministeriön maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen varoista. Hankkeissa projektipäällikkönä ovat toimineet Erkki Viero, Meeri Ylinampa, Pihla Väänänen ja Martti Kotakorva. Hankkeiden seurantaryhmissä on ollut sekä suurten että pienten poronlihajalostajien edustajia, yhdistyksen edustajina hankkeissa ovat toimineet Pertti Viik ja Anne Ollila.