Vakinaisen asunnon piha

Poronhoito perustuu luonnonlaidunten käyttöön. Lainsäädännöllä on turvattu poronhoidolle pysyvästi vapaa laidunnusoikeus, säädettyine rajoituksineen. Poroilla on maanomistussuhteista riippumaton oikeus oleskella ja ottaa ravintonsa luonnosta, mutta ei aiheuttaa taloudellista vahinkoa maa- ja metsätaloudelle (PHL 3 § ja PHL 31 §).

Vapaasti laiduntavat porot ovat paliskunnan hoidossa ja paliskunta vastaa niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Poronhoitoalue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Nämä ovat saamelaisten kotiseutualue, erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue eli erityinen poronhoitoalue ja muu poronhoitoalue. Erityisellä poronhoitoalueella, johon myös saamelaisten kotiseutualue kuuluu, poronhoidon asema elinkeinona on erityisen merkittävä. Tämä on huomioitu myös lainsäädännössä poronhoitoa erityisesti suojaavin säädöksin.

Muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetulle alueille (PHL 31 §).

Jos poroja tulee alueelle jossa ne eivät saa olla ja jossa ne voivat aiheuttaa vahinkoa, tulee ottaa välittömästi yhteys asianosaisen paliskunnan poroisäntään. Poroisäntä on velvollinen huolehtimaan siitä, että porot toimitetaan pois alueelta. Jos porot ovat aiheuttaneet vahinkoja, neuvotellaan asianosaisten kesken vahingon korvaamisesta ja tulevien vahinkojen estämisestä. Jos asianosaisten välisessä neuvottelussa ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asia viedä porovahinkolautakunnan ratkaistavaksi.

Aitaamisvelvoite ei koske vapaa-ajan asuntoja. Saamelaisten kotiseutualueella velvoite koskee ainoastaan maa- ja metsätalouden käytössä olevia alueita.

Poroisäntien yhteystiedot