Viljelysvahingot

Poronhoito perustuu luonnonlaidunten käyttöön. Lainsäädännöllä on turvattu poronhoidolle pysyvästi vapaa laidunnusoikeus, säädettyine rajoituksineen. Poroilla on maanomistussuhteista riippumaton oikeus oleskella ja ottaa ravintonsa luonnosta, mutta ei aiheuttaa taloudellista vahinkoa maa- ja metsätaloudelle (PHL 3 § ja PHL 31 §). Vapaasti laiduntavat porot ovat paliskunnan hoidossa ja paliskunta vastaa niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Poronhoitoalue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Nämä ovat saamelaisten kotiseutualue, erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue eli erityinen poronhoitoalue ja muu poronhoitoalue. Erityisellä poronhoitoalueella, johon myös saamelaisten kotiseutualue kuuluu, poronhoidon asema elinkeinona on erityisen merkittävä. Tämä on huomioitu myös lainsäädännössä poronhoitoa erityisesti suojaavin säädöksin.

Poroisäntien yhteystiedot

Ruokavirasto: Porovahinkolautakunta

Porovahinkolautakunnan lausuntoja ja ratkaisuja

Opas porovahinkojen arviointiin

Peltovahinkoarvioinnin opas poronhoitoalueelle (PDF 6256 kt)

Peltovahinkojen arviointiprosessi

Arviointiprosessi (PDF 10233 kt)

Arviointiprosessi Slideshare-julkaisuna

Poronhoito ja maatalous

Sanna Hast: Poronhoito ja maatalous (PDF 1953 kt)