Väʹlddkooʹddi kõskksaž raajjpuäʒʒcõggâmääid

Paalǥâskooʹddi õhttõs vaʹsttad mädd- da meäʹcctäällministeria tuâjjanouddmõõžžâst väʹlddkooʹddi raajin åårrai puäʒʒcõggâmääidi kuddânââʹnnmest da vuâđđteevvmest. Puäʒʒääid lie rajjum Ruõššjânnam da Taarrjânnam vuâsttsaž raajid. Tõi mieʹrren lij tuärjjeed puõcci ǩiõččmõõžž da cõggâd puõcci jååttmõõžž väʹlddkooʹddi raaji rââst. Taarrjânnmin ääid ââʹnet kuddân juõkkum kuddânââʹnnem vaʹsttõsvuuʹdi meâldlânji. Ruõššjânnam vuâsttsaž raajâst puäʒʒcõggâmääid raajjmest da kuddânââʹnnmest vaʹsttad Lääʹddjânnam.

 

Ääid lij Ruõššjânnam da Taarrjânnam vuâsttsaž raajin õhttsiʹžže 1 200 ǩilomettred. Ruõššjânnam vuâsttsaž raajâst ääid lij 750 ǩm da Taarrjânnam vuâsttsaž raajâst 450 ǩm. Raajjâm- da kuddânââʹnnemkuulid määuʹset puäʒʒhåiddlääʹjj (848/199039.3 § meâldlânji riikk vaaʹrin. Ääid vuâđđâʹvve jânnmi kõskksaž riikksuåppmõõžžid.

Cõggâmääid da zaʹvodpõõrti raajjmõõžž da kuddânâânnmõõžž čõõđ viikkâm diõtt Paalǥâskooʹddi õhttõõzz kääzzkõõzzâst tuåimmje 50 vueʹssäiggsaž äiddooumžed 21 jeeʹres paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Vuâđđteevvamtuâjaid rekrytââʹstet lââʹssen juõʹǩǩ eeʹjj taarbšum meäʹr veäʹǩǩtuâjjlaid. Tuâj jååʹđat da organisâstt äiddtuâjj-jååʹđteei.

Äiddoummi da tuâjj-jottâz lââʹssen ââʹnnmest lie 19 zaʹvodpõrttâd leʹbe ǩeâmppad. Ǩeâmp lie čiččâm kååʹdd da 14 paalǥâskååʹdd vuuʹdest.

Lââʹssteâđ äiddtuâjj-jååʹđteeʹjest