Toiminta-ajatus

Paliskuntain yhdistys on monipuolisen ja korkeatasoisen osaamisen asiantuntijaorganisaatio. Se toimii porotalouden kehittämisen edelläkävijänä ja aktiivisena vaikuttajana sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Paliskuntain yhdistys edistää eri intressitahojen tehokasta vuorovaikutusta ja hyvää yhteistyötä. Yhdistys tekee aktiivisesti töitä poronhoidon taloudellisen ja kulttuurisen elinvoimaisuuden puolesta. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat avoimuuden, joustavuuden ja tehokkuuden periaatteet. Henkilöstö on erittäin motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta ja johtaminen hyvää.

Poronhoito hyödyntää pohjoisten alueiden luonnonvaroja aidosti kestävän kehityksen periaattein, tulevien sukupolvien oikeuksia kunnioittaen. Ekologiset reunaehdot muodostavat poronhoidon taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen toiminnan perustat. Lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen päätöksenteko asettavat poronhoidon toimintamahdollisuuksille kehykset. Poronhoito on pohjoisen elinkeinoista vanhin ja kestävin. Pohjoisen kylissä poronhoidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, muun kuten maa- ja metsätalouden tarjoaman työn jatkuvasti vähentyessä. Poronhoito pitää Pohjois-Suomen kylät asuttuina ja elinkelpoisina.

Poronliha ja muut porotuotteet ovat vastuullisesti tuotettuja, turvallisia ja korkealaatuisia. Poronhoitoa harjoitetaan eläimiä ja luontoa kunnioittaen. Muun yhteiskunnan ja ihmisten kanssa ylläpidetään hyvää keskusteluyhteyttä ja mahdolliset ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan hyvässä hengessä. Toiminnan jatkuva kehittäminen tukee kannattavaa ja kilpailukykyistä elinkeinotoimintaa.

Elinvoimaiset saamelaiset ja suomalaiset porokulttuurit lukemattomine alueellisine erityispiirteineen, legendoineen, kaskuineen ja persoonineen tuovat mittaamatonta imagohyötyä koko Suomelle ja erityisesti Pohjois-Suomelle. Pororuokakulttuuri ja poronliha kolmine EU:n nimisuojamerkkeineen toimivat Suomen kansallisen ruokakulttuurin kirkkaimpana kärkenä. Poro on monipuolisuudessaan yksi keskeisimmistä Pohjois-Suomen matkailun vetovoimatekijöistä.

Poronhoito kantaa osansa yhteiskuntavastuusta myös ylläpitämällä kansallista kriisiajan huoltovarmuutta. Paliskuntain yhdistys toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) jäsenjärjestönä ja poronhoitajat osallistuvat tarvittaessa paikallisen maastotuntemuksen ammattilaisina erilaisiin pelastustoimiin alueillaan. Poronhoitajat toimivat aktiivisina vaikuttajina paikallisesti ja pitävät yllä turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä pohjoisen kylissä.