Šâddeemskääđ

Puäʒʒhåidd vuâđđââvv luâttjânnmi ââʹnnma. Lääʹjjšiõttummšin lij staanuum puäʒʒhoiddu põõšši luõvâs palggâmvuõiggâdvuõtt, šiõttuum rääʹjtõõzzeesvuiʹm. Puõccuin lij mäddvuäʹmstemkõskkvuõđin persteǩani vuõiggâdvuõtt ååreed da väʹldded porrmõõžž luâđast, leša ij tuejjeed tällõõzzlaž skääđ mädd- da meäʹcctallu (PHL 3 § da PHL 31 §). Friijâld palggi puõccu lie paalǥâskååʹdd hååidast da paalǥâskåʹdd vaʹsttad tõi vueiʹtlvânji tuejjääm skääđain.

Puäʒʒhåiddvuʹvdd lij juõkkum kolmmân voudda. Täk lie säʹmmlai dommvuʹvdd, jeäʹrben puäʒʒhååid vääras jurddum vuʹvdd leʹbe spesiaal puäʒʒhåiddvuʹvdd da jeeʹres puäʒʒhåiddvuʹvdd. Spesiaal puäʒʒhåiddvuuʹdest, koozz säʹmmlai dommvuʹvdd še kooll, puäʒʒhååid sââʹj jieʹllemvueʹǩǩen lij samai miârkteei. Tät lij valddum lokku lääʹjjšiõttummšest še puäʒʒhååid jeäʹrben suõjjeei šiõttõõzzin.

Puäʒʒeeʹžžii õhttvuõtt-teâđ