Kaivostoiminta

Kaivosteollisuuden nopea kasvu pohjoisessa herättää huolta. Erityisesti pelkoa aiheuttavat viime vuosina tapahtuneet mittavat kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristötuhot niin Suomessa kuin maailmalla. Kaivoshanke poronhoitoalueella on aina riski poronhoidolle. Riskin suuruus vaihtelee merkittävästi kaivoshankkeesta ja sen sijainnista riippuen.

 

Poronhoitoalueella toimivat Agnico Eaglen Kittilän kultakaivos ja Sodankylässä sijaitseva kanadalaisen First Quantum Mineralsin Kevitsan monimetallikaivos, josta louhitaan nikkeliä, kuparia, kultaa, platinaa ja palladiumia. Kevitsasta louhitaan vuodessa 10 miljoonaa tonnia malmia ja 63 miljoonaan tonnia sivukiveä, joten kaivos on Suomen suurin.

Sodankylän Pahtavaaran kultakaivoksen toiminta päättyi konkurssiin 2014. Konkurssi oli kolmas Pahtavaaran historiassa.

Pitkälle edenneitä kaivoshankkeden valmisteluja on Kolarin Hannukaisessa, Ranuan Suhangossa, Savukosken Soklissa, Kuusamon Juomasuolla ja Taivalkosken Mustavaarassa. Lisäksi ympäri poronhoitoaluetta tehdään malminetsintää.

Kaivostoiminta vaikuttaa huomattavan laajasti poronhoitoon. Väistämättömiä vaikutuksia ovat suorat ja välilliset laidunmenetykset, häiriöt, laidunkierron sekoittuminen ja näiden myötä työmäärien ja  kustannusten nousu. Lisääntyvä liikenne aiheuttaa omat huomattavat ongelmansa. Vaikeammin ennakoitavissa olevat vaikutukset ja riskit liittyvät avolouhosten pölyämiseen ja laidunten ja vesien pilaantumiseen raskasmetallien, säteilevien ainesosien tai muiden ympäristösaasteiden hallitsemattoman leviämisen myötä. Kaivostoimintaan liittyviä vaikutuksia ja riskejä tuleekin ennakoida tarkasti.

Poronhoidon tulevaisuus on riippuvainen riittävän puhtaista ja laajoista luonnonlaitumista. Niiden säilyminen edellyttää kaikelta teollisuudelta ja aivan erityisesti suuria ympäristöriskejä sisältävältä kaivostoiminnalta aitoa vastuullisuutta ympäristökysymyksissä sekä tiivistä yhteistyötä asianosaisten paliskuntien kanssa hankesuunnittelussa kunkin hankkeen ensiaskelista lähtien.

 

 

Tuoko ryntäys kaivoksen naapuriisi?

Yli kymmenesosa maa-alastamme on varattu kaivosteollisuudelle (YLE 2013)