Tuulivoima

Tuulivoimaloiden vaikutusta poroihin ja poronhoitoon ei vielä meillä Suomessa juurikaan tunneta. Oloksen tuulivoimalat sijaitsevat matkailukeskuksessa Muoniossa ja Enontekiön Lammasoaivilla on ainoastaan kolme pientä voimalaa. Tervolan Varevaaran voimalat ovat aivan nelostien vieressä, samoin kuin Simossa toiminnassa olevat myllyt. Useita tuulivoimahankkeita on kuitenkin eri puolilla poronhoitoaluetta vireillä ja lähivuosina saamme lisää kokemuksia porojen reagoimisesta voimaloihin.

Ruotsissa tehdyt GPS-seurantatutkimukset ja porojen papanatutkimukset antavat kuitenkin jo viitteitä porojen reagoimisesta. Porot pyrkivät välttämään tuulivoima-alueita sekä voimaloiden rakentamisen että niiden toiminnan aikana ja ovat erityisesti vasonnan aikana herkkiä häiriölle. Porojen käyttäytymiseen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, kuten alueella jo oleva muu infrastruktuuri tai häiriö, laidunaluetyyppi ja korvaavien laidunalueiden olemassaolo.

Erityisesti kesälaidunten, eli vasonta-alueiden, käyttö sekä porojen kulkureitit voivat muuttua tuulivoimaloiden myötä. Voimaloiden sijoittuminen suhteessa porolaitumiin ja niiden käyttöön on keskeisessä asemassa arvioitaessa voimaloiden vaikutuksia. Tuulivoimalahankkeita on siis syytä tarkastella aina tapauskohtaisesti. Hankesuunnittelun alkuvaiheista alkaen tulee selvittää, millaisia vaikutukset mahdollisesti ovat ja voidaanko niitä suunnittelun keinoin vähentää. Porojen GPS-seuranta ennen hanketta, rakentamisen aikana ja voimaloiden käytön aikana tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi lisäämään tietoa porojen reagoimisesta ja laidunten käytön muutoksista.

Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli toiminnassa 260 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 627 MW. Ne tuottivat noin 1,3 prosenttia Suomessa vuonna 2014 kulutetusta sähköstä. (Suomen tuulivoimayhdistys ry). Tuulipuistohankkeet ovat osa työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa. Sen tavoitteena on nostaa tuulivoiman kokonaiskapasiteetti 2500 megawattiin vuoteen 2020 mennessä.

Kaikki poronhoitoalueella suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet eivät vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Pienemmän mittakaavan hankkeita pyritään toteuttamaan pelkällä kaavoituksella. Vaikutukset poronhoitoon on kuitenkin aina arvioitava ja huomioitava hankesuunnitelman alkuvaiheista lähtien.

Poronhoidon ja luonnon kannalta vähiten haitallista on tuulivoiman sijoittaminen jo ennestään rakennettuun ympäristöön.

 

Renar och vindkraft (2016)

Laaja ruotsalaistutkimus osoittaa tuulivoimaloiden vaikuttavan porojen käyttäytymiseen. Vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel, Skarin et al 2016; Sveriges lantbruksuniversitet
(tutkimusjulkaisu).

Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? The need for the reindeer’s perspective

Kokoelma-artikkeli poron käyttäytymisestä ja häiriötekijöiden vaikutuksista. Skarin & Åhman 2014; Polar Biology (tutkimusjulkaisu)