Vesivoima

Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat hukuttivat alleen laajat porolaitumet vuosina 1967 ja 1970. Alueita käyttämään tottuneet porot lähtivät vaeltamaan. Niitä haettiin vuosien ajan jopa satojen kilometrien päästä. Poroja ui altaiden turvelautoille ja hukkui. Tekoaltaat muuttivat peruuttamattomalla tavalla alueen ympäristöä, kulttuuria ja sosiaalista rakennetta. Suorat taloudelliset menetykset olivat mittavia, eikä korvauksia menetyksistä ole koskaan asiallisesti hoidettu. Vuosikymmenten myötä alueen elinkeinot ovat sopeutuneet tilanteeseen pakon edessä, mutta tekoaltaiden rakentaminen jätti paikallisten ihmisten elämään pysyvät arvet.

Mittavista koetuista allastuhoista huolimatta poronhoitoalueella nousevat toistuvasti keskusteluun  säännöstelyallashankkeet Kollaja ja Kemihaara (ent. Vuotos). Molemmilla allashankkeilla olisi pysyviä, laaja-alaisia ja merkittävän haitallisia ympäristövaikutuksia. Kollajan allas vaatisi koskiensuojelulain avaamisen. Kemihaaran altaan alle jäisi laajasti Natura-alueita.

Kollajan allassuunnitelma sijaitsee Pudasjärvellä, Kollajan paliskunnan alueella. Kemihaaran allas puolestaan Hirvasniemen paliskunnan alueella Pelkosenniemellä.

Altaiden alle jäävien alueiden merkitystä poronhoidon kannalta lisää niiden rauhallisuus. Altaat veisivät paliskuntien keskeisiä kesälaidun- ja vasoma-alueita sekä sekoittaisivat pahasti alueiden laidunkierron. Hirvasniemen paliskunta voisi Kemihaaran altaan myötä jakautua kahteen osaan, jolloin alueen poronhoito olisi organisoitava kokonaan uudestaan.

Vaikka allassuunnitelmat sijoittuvat pääosin Hirvasniemen ja Kollajan paliskuntien alueille, vaikutukset ulottuisivat myös naapuripaliskuntiin.  Porotaloudelle aiheutuvia yleisiä vaikutuksia olisivat: poronhoidon estyminen, poronhoitotyön vaikeutuminen ja lisääntyminen sekä poronhoidossa käytettävään kiinteään omaisuuteen kohdistuvat vahingot. Laidunalueiden menetys johtaisi tarpeeseen vähentää porojen määrää. Lisäksi altaiden suuret vedenpinnan vaihtelut tekisivät jäistä arvaamattomat liikkua niin poroille kuin poronhoitajille. Myös liikenne lisääntyisi alueella ja aiheuttaisi onnettomuuksia.

Poronhoidon kannalta allashankkeilla on monia kielteisiä vaikutuksia, eikä niiden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä elinkeinolle voida sivuuttaa. Poroelinkeino vastustaa molempia allashankkeita. Hankkeet ovat myös voimassa olevan lainsäädännön vastaisia.

 

Tekoaltaat mullistivat sompiolaisten elämän (14.3.2014)

Lokka muutosten näyttämönä (2011)

J. Nykänen & A. Colpaert (2016):
Suunnitellun Kollajan altaan vaikutus poronhoitoon – Porojen GPS-seurannan tulokset ja laidunalueiden käyttö.